คำถามท้ายบท

posted on 22 May 2011 13:37 by ateecup

คำถามท้ายบทที่ 1 โครงสร้างโลก

 

1.หินต้นกำเนิดของแมกมาส่วนใหญ่อยู่ชั้นเนื้อโลกตอนบน ให้นักเรียนบอกประเภท และส่วนประกอบของหินต้นกำเนิดแมกมา

 

ตอบ หินอัลตราเมฟิก ซึ่งเป็นหินที่มีซิลิกาน้อยกว่าร้อยละ ๔๕ โดยน้ำหนักประกอบด้วยแร่แมกนีเซียม

 - เหล็กซิลิเกต

2.คลื่น P และ S มีความแตกต่างกันอย่างไร

 

 ตอบ คลื่น P สามารถเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางได้ททุกสถานะ มีความเร็วมากกว่าคลื่น S แต่คลื่น S เคลื่อนที่สามารถผ่านเฉพาะตัวกลางที่เป็นของแข็งเท่านั้น

 

 

3.เมื่อเกิดแผ่นดินไหว ณ บริเวณใดบริเวณหนึ่ง จะเกิดขึ้นเขตอับคลื่น S  (s wave shadow zone) ที่ครอบคลุมผิวโลกในบริเวณกว้าง ให้นักเรียนใช้ความรู้เกี่ยวกับสมบัติของคลื่นไหวสะเทือนและโครงสร้างโลก   อธิบายปรากฎการณ์ดังกล่าว

 

 ตอบ คลื่น S จะไม่สามารถเคลื่อนที่ผ่านชั้นแก่นโลกส่วนนอกได้ เนื่องจากแก่นโลกชั้นนอก มีสถานะของเหลว ดังนั้นเมื่อเกิดแผ่นดินไหว ณ บริเวณใดบริเวณหนึ่ง จะเกิดเขตอับคลื่น S ที่ครอบคลุมผิวโลกที่กว้าง คือ เกิดที่ตำแหน่ง ๑๐๓ องศา วัดจากศูนย์เกิดแผ่นดินไหวบริเวณใดบริเวณหนึ่ง จะเกิดเขตอับคลื่น S ที่ครอบคลุมผิวโลกที่กว้าง คือ เกิดที่ตำแหน่ง ๑๐๓ องศา วัดจากศูนย์เกิดแผ่นดินไหว

 

 

 

4.ให้นักเรียนทำแผนผังสรุปโครงสร้างโลกต่อไปนี้ โดยเติมลงในช่องว่างให้สมบูรณ์

 

 ตอบโครงสร้างโลก   มีดังนี้

 

 ธรณีภาค   ฐานธรณีภาค    มีโซสเฟียร์   แก่นโลกชั้นนอก    แก่นโลก   เนื้อโลก     เปลือกโลก

 

 เปลือกโลก    เปลือกโลกใต้สมุทร

 

 

 

 คำถามท้ายบทที่ 2 โลกและการเปลี่ยนแปลง

 

1.หลักฐานที่แสดงว่าทวีปต่าง ๆ เคยเชื่อมต่อกันมีอะไรบ้าง

 

  ตอบ -    รอยต่อของขอบทวีปต่าง ๆ สามารถเชื่อมต่อกันได้

 

            -    หลักฐานความคล้ายกันของกลุ่มหินประเภทและช่วงอายุเดียวกันในทวีปต่าง ๆ

 

            -    หลักฐานการค้นพบซากดึกดำบรรพ์ชนิดเดียวกันที่พบในทวีปต่าง ๆ 

 

 

 

2.นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของทวีปอย่างไร ให้อธิบายและยกตัวอย่างหลักฐานหรือข้อมูลที่นักวิทยาศาสตร์ใช้เป็นเหตุผลสนับสนุน

 

 ตอบ -  หลักฐานสันเขาใต้สมุทร และร่องลึกใต้สมุทร

 

 

 

       -  หลักฐานอายุหินบริเวณพื้นมหาสมุทร

 

 

 

       -  หลักฐานภาวะแม่เหล็กโลกบรรพกาล

 

 

 

3.เพราะเหตุใดปรากฏการณ์ภูเขาไฟระเบิดและแผ่นดินไหว มักจะเกิดตามเขตมุดตัวของแผ่นธรณี

 

 ตอบ บริเวณที่มีการมุดตัวของแผ่นธรณี หินบริเวณดังกล่าวจะได้รับแรงมากระทำตลอดเวลา ทำให้หินตอบสนองต่อแรง โดยเปลี่ยนลักษณะและปลดปล่อยพลังงานออกมาในรูปคลื่นไหวสะเทือนทำให้เกิดแผ่นดินไหว นอกจากนี้ กระบวนการมุดตัวยังทำให้หินในชั้นเนื้อโลกที่อยู่ใต้แผ่นธรณีที่ถูกหมุดตัว มีจุดหลอมเหลวต่ำลง ทำให้หินหลอมตัวเกิดเป็นแมกมา

 

 

 

4.รอยคดโค้ง รอยแตก รอยเลื่อนในหินมีลักษณะเหมือนกันหรือไม่ และเกิดขึ้นได้อย่างไร

 

 ตอบ รอยคดโค้งในชั้นหิน เป็นระนาบคดโค้งที่พบในชั้นหิน เป็นผลเนื่องมาจากชั้นหินที่มีสมบัติเป็นพลาสติก ตอบสนองต่อแรงที่มากระทำโดยการเปลี่ยนลักษณะ

 

 

 

5.จากแนวการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีต่าง ๆ จะมีผลต่อภูมิประเทศของโลกอย่างไรในอนาคต

 

 ตอบ -   การที่แผ่นธรณีอินเดีย – ออสเตรเลียชนกับแผ่นดินยูเรเซีย (แผ่นธรณีเคลื่อนที่เข้าหากัน)ทำให้เกิดเทือกเขาหิมาลัย และเทือกเขาหิมาลัยมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย ๆ

 

 

คำถามท้ายบทที่ 3  

1.อธิบายความแตกต่างระหว่างคำต่อไปนี้ "ศูนย์เกิดแผ่นดินไหว" กับ "จุดเหนือศูนย์เกิดแผ่นดินไหว"

 

ตอบ "ศูนย์เกิดแผ่นดินไหว" หมายถึง ตำแหน่งที่เป็นจุดกำเนิดการไหวสะเทือนของแผ่นดิน หรือตำแหน่งที่เกิดแผ่นดินไหว "จุดเหนือศูนย์เกิดแผ่นดินไหว" หมายถึง ตำแหน่งบนผิวโลกที่อยู่เหนือศูนย์เกิดแผ่นดินไหว

 

    2.แนวที่เกิดแผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิดส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณใดของพื้นผิวโลก ในประเทศไทยมีแนวที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิดหรือไม่ อยู่บริเวณใด

ตอบ แนวที่เกิดแผ่นดินไหว ส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณแนวรอยต่อของแผ่นธรณีภาคพื้นผิวโลกในประเทศไทยมีแนวที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหว โดยแผ่นดินไหวในประเทศไทยเกิดจากมีแผ่นดินไหวขนาดใหญ่นอกประเทศ แล้วส่งแรงสั่นสะเทือนมายังประเทศไทย ส่วนใหญ่จะมีแหล่งกำเนิดมาจากตอนใต้ของประเทศจีน พม่า ลาว บริเวณทะเลอันดามัน และตอนเหนือของเกาะสุมาตรา ถ้าเกิดแผ่นดินไหวในแนวนี้ จะทำให้พื้นที่ในประเทศไทยบริเวณภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และกรุงเทพฯ เกิดการสั่นไหวที่รู้สึกได้

    3.แมกมาที่แทรกตัวอยู่ตามรอยแตก รอยแยกของหินใต้พื้นผิวโลก เมื่อแข็งตัวจะกลายเป็นหินชนิดใด

ตอบ แมกมาที่แทรกตัวอยู่ตามรอยแตกแยกของหินใต้พื้นผิวโลก เมื่อแข็งตัวจะกลายเป็นหินบะซอลต์ที่มีแร่แทรกปะปนอยู่ หินบะซอลต์จัดเป็นหินอัคนี

     4.อะไรคือสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินไหว

ตอบ  1.) เกิดจากการเคลื่อนที่ของเปลือกโลกตามแนวระหว่างรอยต่อของแผ่นธรณีภาค ทำให้ชั้นหินขนาดใหญ่แตกหัก หรือเลื่อนตัวและถ่ายโอนพลังงานศักย์อย่างรวดเร็วให้กับชั้นหินที่อยู่ติดกันในรูปของคลื่นไหวสะเทือน

2.) เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟ เนื่องจากในขณะที่แมกมาใต้ผิวโลกเคลื่อนตัวตามเส้นทางสู่ปล่องภูเขาไฟ สามารถทำให้เกิดแผ่นดินไหวก่อนจะระเบิดออกมาเป็นลาวา

3.) เกิดจากการกระทำของมนุษย์ เช่น การทดลองระเบิดปรมาณูใ้ต้ดิน การระเบิดพื้นที่เพื่อสำรวจลักษณะของหินสำหรับวางแผนก่อสร้างอาคาร และเขื่อนกักเก็บน้ำขนาดใหญ่ เป็นต้น

     5.ท่านคิดอย่างไรจากคำกล่าวที่ว่า "ภูเขาไฟเป็นเสมือนหน้าต่างที่สามารถมองเห็นถึงภายในของโลก"

ตอบ เป็นคำกล่าวที่ถูกต้อง เพราะเมื่อภูเขาไฟระเบิดแต่ละครั้ง จะมีเศษลาวา เศษหิน ฝุ่นละออง และเถ้าถ่าน ลาวาที่ออกมาสู่พื้นผิวโลก จะมีอุณหภูมิสูงถึง 1,200 องศาเซลเซียส ทำให้ทราบว่า ภายในโลกมีความร้อนมาก นอกจากนี้ภายในของโลกยังมีแร่ธาตุต่าง ๆ อยู่ เมื่อสังเกตจากหินบะซอลต์ หินแอนดีไซต์ หินไรโอไลต์ และหินออปซิเดียน เป็นต้น

     6.บอกประโยชน์และโทษของแผ่นดินไหว และภูเขาไฟระเบิด

ตอบ ประโยชน์

1.) ช่วยปรับระดับของเปลือกโลกให้อยู่ในสมดุล

2.) ช่วยให้หินที่แปรสภาพมีความแข็งมากขึ้น

3.) เกิดแร่ที่สำคัญขึ้น เป็นแหล่งกำเนิดอัญมณีที่มีค่าทางเศรษฐกิจ จัดเป็น สินค้าส่งออกและมีชื่อเสียงของประเทศ

4.) เป็นแหล่งท่องเที่ยวดึงดูดผู้คนให้ไปเยี่ยมชม

5.) ดินที่เกิดจากภูเขาไฟมักจะเป็นดินดี เหมาะแก่การเพาะปลูก

โทษ : ทำลายชีวิต อาคารบ้านเรือน และทรัพย์สินทั้งทางตรงและทางอ้อม

     7.อธิบายความหมายของคำต่อไปนี้ ภูเขาไฟมีพลัง และคาบอุบัติซ้ำ

ตอบ ภูเขาไฟมีพลัง หมายถึง ภูเขาไฟที่มีระเบิดค่อนข้างถี่ และอาจจะระเบิดอีก คาบอุบัติซ้ำ หมายถึง ระยะเวลาครบรอบของแผ่นดินไหวที่เคยเกิดขึ้น ณ ที่นั้น แล้วกลับมาเกิดซ้ำในที่เดิมอีก อาจเป็นร้อยปีหรือพันปี หรือน้อยกว่านั้น

 

คำถามท้ายบทที่4

 

1.นักวิทยาศาสตร์ทราบได้อย่างไรว่า ครั้งหนึ่งบนโลกมีไดโนเสาร์อาศัยอยู่

 

ตอบ เพราะมีการพบซากดึกดำบรรพ์ของไดโนเสาร์ในชั้นของหิน

2.เพราะเหตุใดเราจึงไม่ค่อยพบซากดึกดำบรรพ์ในกลุ่มหินอัคนี และหินแปร

ตอบ เพราะ หินอัคนี เกิดจากการเย็นตัวของแมกมา ซึ่งได้หลังจากการระเบิดของภูเขาไฟ จึงไม่สามารถพบซากดึกดำบรรพ์ได้

  หินแปร เกิดจากการแปรสภาพจากหินอัคนี หินตะกอนหรือหินแปรด้วยกันเอง ภายใต้อุณหภูมิ ความดันและสิ่งแวดล้อม ซึ่งหินที่ถูกทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นอย่างทันทีทันใดแล้วอุณหภูมิค่อยๆ ลดลง การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมินี้มีผลทำให้หินแตกหักได้ จึ่งไม่สามารถพบซากดึกดำบรรพ์ในหินแปร

3.ซากดึกดำบรรพ์ที่ค้นพบสามารถบอกอะไรแก่เราได้บ้าง

ตอบ ซากดึกดำบรรพ์ที่ค้นพบสามารถบอกให้ทราบถึงอายุของหิน และสภาวะแวดล้อมในอดีต และทำให้สามารถหาความสัมพันธ์ของชั้นหินในบริเวณต่างๆ ได้

4.ซากดึกดำบรรพ์ที่ดีและสามารถบ่งชี้อายุหินได้ชัดเจนควรเป็นอย่างไร อธิบายพร้อมยกตัวอย่างเท่าที่ทราบ

ตอบ ซากดึกดำบรรพ์ที่ดี และบ่งชี้อายุหินได้ชัดเจน ได้แก่ ซากดึกดำบรรพ์ดัชนี (index fossil)เป็น ซากดึกดำบรรพ์ที่มีวิวัฒนาการทางโครงสร้าง และรูปร่างอย่างรวดเร็ว มีความแตกต่างในแต่ละช่วงอายุอย่างเห็นเด่นชัด และปรากฏให้เห็นเพียงช่วงอายุหนึ่งแล้วก็สูญพันธุ์ไป ได้แก่ ไตรโลไบท์ แกรพโตไลท์ ฟิวซิลินิด เป็นต้น การพบซากดึกดำบรรพ์ไตรโลไบท์ในหินทรายแดงที่เกาะตะรุเตา จังหวัดสตูล ทำให้นักธรณีวิทยาบอกได้ว่า หินทรายแดงนั้นเป็นหินที่มีอายุประมาณ570 - 505ล้านปี หรือการพบซากดึกดำบรรพ์ฟิวซิลินิดในหินปูนที่บริเวณจังหวัดสระบุรี ทำให้นักธรณีวิทยาบอกได้ว่า หินปูนนั้นเป็นหินที่มีอายุประมาณ286 - 245ล้านปี เป็นต้น

5.การลำดับชั้นหินและซากดึกดำบรรพ์มราพบ มีความสำคัญอย่างไรกับการศึกษาความเป็นมาของโลก

ตอบ การลำดับชั้นหินและซากดึกดำบรรพ์ที่พบ มีความสำคัญในการศึกษาความเป็นมาของโลก คือ อาศัยอายุเทียบสัมพัทธ์ (relative age)เป็น อายุหินเปรียบเทียบซึ่งบอกได้ว่า หินชุดใดมีอายุมากหรือน้อยกว่ากัน โดยอาศัยข้อมูลจากซากดึกดำบรรพ์ที่ทราบอายุ ลักษณะการลำดับชั้นของหินชนิดต่างๆ และลักษณะโครงสร้างทางธรณีวิทยาของหิน แล้วนำมาเทียบสัมพัทธ์กับช่วงเวลาทางธรณีวิทยาที่เรียกว่า ธรณีกาล (geologic time)ก็จะสามารถบอกอายุของหินว่า เป็นหินยุคไหนหรือมีช่วงอายุเป็นเท่าใด

  การลำดับชั้นหินเป็นการรวบรวมข้อมูลทางธรณีวิทยาเกือบทุกทางมาใช้ศึกษา วิเคราะห์ และประเมินศักยภาพของพื้นที่ ณ บริเวณใดบริเวณหนึ่ง ซึ่งทำให้ทราบถึงความเป็นมาของโลก

6.ถ้านักเรียนสำรวจพบซากดึกดำบรรพ์ของปะการังบนยอดเขาแห่งหนึ่ง นักเรียนมีความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินของภูเขานั้นอย่างไร จงอธิบาย

ตอบ ถ้าพบซากดึกดำบรรพ์ของปะการังบนยอดเขาแห่งหนึ่ง แสดงว่า ในอดีตบริเวณนี้เป็นทะเลน้ำตื้นในช่วงแรกแล้วแผ่ไปสู่ทะเลลึก และเปลี่ยนเป็นทะเลตื้นใกล้ชายฝั่งอีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่มีการสะสมตะกอนจากทะเล มีการแข็งตัวของตะกอน ทำให้บริเวณนี้ตื้นขึ้น ต่อจากนั้นเปลือกโลกบริเวณนี้มีการเคลื่อนที่ และมีการระเบิดของภูเขาไฟ ทำให้พื้นที่นี้มีการยกตัวสูงขึ้นเป็นภูเขาในปัจจุบัน

edit @ 4 Sep 2011 23:29:18 by jeerayoot senpanich

Comment

Comment:

Tweet

sad smile sad smile

#30 By (49.230.105.17|49.230.105.17) on 2015-08-23 10:33

eB1gGp Very good blog post. Will read on...

#29 By bHDtzzpMTbAnMadFG (46.161.41.184) on 2013-10-26 13:14

jVavGJ This is one awesome article.Much thanks again. Great.

#28 By JwZqEGBDDaOJyewRiKb (192.162.19.11) on 2013-09-05 22:27

il sera lancé sur la actualizar r4 upgrade revolution for ds Nintendo 3DS. Le jeu lui-même a été développé par Monolith Soft et whats the between nintendo ds lite and dsi. Visceral Games vient de présenter une superbe 80's nintendo games list Dev-Team spécialement destinée aux fans hard-core de Dead Space 3, écran Aide en peau de bricolage par la mise couleurs de fond et les adobe flash player for nintendo dsi xl du menu principal et le menu de jeu manuellement et automatiquement Prend en charge 4-légèreté ajustement DS Lite seulement Prend en charge le soft reset. R4 http://www.r4ifr.com/

#27 By http://www.r4ifr.com/ (116.21.64.151) on 2013-08-05 15:52

して、いくつかの妥協は絶えず発生します。その年 maillot de foot http://www.maillots-foot-pas-chere.net/

#26 By http://www.maillots-foot-pas-chere.net/ (116.21.64.35) on 2013-07-24 01:29

かの妥協は絶えず発生します。その年の 2010 年春、コイル グ maillot de foot http://www.maillot-de-foot-pascher.net/ <a href="http://www.maillot-de-foot-pascher.net/" title="maillot de foot">maillot de foot</a>

#25 By http://www.maillot-de-foot-pascher.net/ (202.105.62.65) on 2013-07-19 16:47

เนื่อหาดีมากค่ะ

#24 By sakawdeuan (103.7.57.18|27.55.129.237) on 2013-03-01 18:30

สุดยอดค่ะ  ขอบคุนมากๆๆๆๆๆๆค่ะ

#23 By วรินทิญา (103.7.57.18|27.55.14.79) on 2012-06-14 18:53

ขอบคุณค่ะ

#22 By bbb (49.230.175.223) on 2012-01-23 21:21

ยังไมข้อยสวยแตมีเนื้อหาดีนะ

#21 By (124.120.8.230) on 2011-09-12 21:12

เด็กไทยต้องแบบนี้ ทำอะไรดีๆแบบนี้

#20 By natsusuda on 2011-09-12 20:33

เนื้อหาดีคะ แต่เว็บยังไม่ค่อยน่าสนใจนะคะ เดียวจะกลับมาติดตามใหม่คะสู้สู้

#19 By budsagon on 2011-09-12 20:32

ขอคูณคะ

#18 By mind (124.120.8.230) on 2011-09-12 20:28

thx

#17 By (124.120.8.230) on 2011-09-12 20:26

โอ้เจแล้ว ขอบใจมาก ทำอีกนะdouble wink

#16 By (124.122.134.87) on 2011-09-08 22:45

ใจจ้าbig smile

#15 By (124.122.134.87) on 2011-09-08 22:44

ได้ความรู้เพิ่มขึ้นมากคะwink

#14 By supakorn nuangmajcha on 2011-09-05 20:07

ดีครับขอบใจครับสำหรับข้อมูล

#13 By อาโหลง (115.87.112.43) on 2011-09-05 20:03

ขอบคุณมากค้ะ ทำอีกเยอะๆเลยน้ะค้ะ confused smile cry

#12 By (202.44.8.100) on 2011-09-04 23:43

ข้อมูลเยอะดีอะ
ขอบคุณคะ

#11 By วิล (124.120.105.27) on 2011-09-04 23:42

สวยมากเลยจ้าา confused smile

#10 By may (202.44.8.100) on 2011-09-04 23:33

ขอบคุณมากครับ สำหรับข้อมูลความรู้ที่หามาให้

#9 By สมบูรณ์ (202.143.183.65) on 2011-09-02 14:19

thak you
good!

#8 By (202.143.183.65) on 2011-09-02 14:18

บล็อกสวยนะพี่ตี๋ confused smile confused smile confused smile

#7 By นางสาวภีรตา อาบูวะ (124.120.158.3) on 2011-07-18 18:24

ทำต่อไปนะสู้ๆbig smile

#6 By (124.120.2.248) on 2011-07-18 18:05

เนื้อหาดีคะ ทำอีกเยอะๆๆนะคะdouble wink

#5 By preeyaporn (202.91.18.171) on 2011-07-15 17:07

มาตรวจงานแล้วครับ ขอให้กำลังใจนะครับทำต่อไปนะครับ

#4 By ครูวิสูตร ยอดสุข (202.143.183.68) on 2011-07-15 12:11

บล็อกพี่ตี๋นี่หว่า T^T สวยดีอ่า มาเม้นท์ให้ผมบ้างน้า ^0^"

#3 By Monthon 4/4 on 2011-07-12 16:29

ขอบคุณครับ รูปใหม่ไปนะ

#2 By สมบูรณ์ (119.160.216.190) on 2011-07-11 14:13

นาย จีระยุทธ์ เซ็นพานิช ม.5/2 เลขที่22
ส่งงานhttp://www.anek2009.ob.tc/earth_astro/eart4.htm

#1 By jeerayoot senpanich on 2011-07-11 13:42