บทที่1โครงลร้างโลก

posted on 04 Sep 2011 22:41 by ateecup
การศึกษาโครงสร้างโลก  
 
  ศึกษาโดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ โดยจะใช้ คลื่นปฐมภูมิ (P wave)และ คลื่นทุติยภูมิ (S wave)
การแบ่งโครงสร้างโลก
 
โครงสร้างของโลกตามลักษณะมวลสารเป็นชั้นใหญ่ 3 ชั้น คือ ชั้นเปลือกโลก  เนื้อโลก  และแก่นโลก

1. ชั้นเปลือกโลก (crust) เป็นผิวด้านนอกที่ปกคลุมโลก ส่วนที่บางที่สุดของชั้นเปลือกโลกอยู่ที่มหาสมุทรแปซิฟิกทางตะวันออกของฟิลิปปินส์ และส่วนที่หนาที่สุดอยู่ที่แนวยอดเขา

ชั้นเปลือกโลกแบ่งเป็น 2 บริเวณ คือ
1) เปลือกโลกภาคพื้นทวีป หมายถึง ส่วนที่เป็นแผ่นดินทั้งหมด ประกอบด้วยธาตุซิลิคอนร้อยละ 65275 และอะลูมิเนียมร้อยละ 25235 เป็นส่วนใหญ่ มีสีจาง เรียกหินชั้นนี้ว่า หินไซอัล (sial) ได้แก่ หินแกรนิต ผิวนอกสุดประกอบด้วยดิน และหินตะกอน

2) เปลือกโลกใต้มหาสมุทร หมายถึง ส่วนของเปลือกโลกที่ปกคลุมด้วยน้ำ ประกอบด้วยธาตุซิลิคอนร้อยละ 40250 และแมกนีเซียมร้อยละ 50260 เป็นส่วนใหญ่มีสีเข้ม เรียกหินชั้นนี้ว่า หินไซมา (sima) ได้แก่ หินบะซอลต์ติดต่อกับชั้นหินหนืดมีความลึกตั้งแต่ 5 กิโลเมตรในส่วนที่อยู่ใต้มหาสมุทรลงไปจนถึง 70 กิโลเมตรในบริเวณที่อยู่ใต้เทือกเขาสูงใหญ่
 
2. ชั้นเนื้อโลก (mantle) อยู่ถัดลงไปจากชั้นเปลือกโลก ส่วนมากเป็นของแข็งมีความลึกประมาณ 2,900 กิโลเมตรนับจากฐานล่างสุดของเปลือกโลกจนถึงตอนบนของแก่นโลก เป็นหินหนืด ร้อนจัด ประกอบด้วยธาตุเหล็ก ซิลิคอนและอะลูมิเนียม แบ่งเป็น 3 ชั้น คือ
 
1) ชั้นเนื้อโลกส่วนบน เป็นหินที่เย็นตัวแล้ว บางส่วนมีรอยแตก เนื่องจากความเปราะชั้นเนื้อโลก ส่วนบนกับชั้นเปลือกโลกรวมกันเรียกว่า ธรณีภาค (lithosphere)ซึ่งมีรากศัพท์มาจากภาษากรีกที่แปลว่า ชั้นหิน ชั้นธรณีภาคมีความหนาประมาณ 100 กิโลเมตรนับจากผิวโลกลงไป
 

2) ชั้นฐานธรณีภาค (asthenosphere) มีความลึก 1002350 กิโลเมตรเป็นชั้นที่มีแมกมา ซึ่งเป็นหินหนืดหรือหินหลอมละลายร้อน หมุนวนอยู่ภายในโลกอย่างช้าๆ

3) ชั้นเนื้อโลกชั้นล่างสุด อยู่ที่ความลึก 35022,900 กิโลเมตร เป็นชั้นที่เป็นของแข็งร้อนแต่แน่นและหนืดกว่าตอนบน มีอุณหภูมิสูงประมาณ 2,25024,500 องศาเซลเซียส
 

3. ชั้นแก่นโลก (core) แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ


1) แก่นโลกชั้นนอก อยู่ที่ความลึก 2,90025,100 กิโลเมตร เชื่อว่าประกอบด้วยสารเหลวร้อนของโลหะเหล็กและนิกเกิลเป็นส่วนใหญ่ มีความร้อนสูงมาก มีความถ่วงจำเพาะ 12

2) แก่นโลกชั้นใน อยู่ที่ความลึก 5,10026,370 กิโลเมตร มีส่วนประกอบเหมือนแก่นโลกชั้นนอกแต่อยู่ในสภาพแข็ง เนื่องจากมีความดันและอุณหภูมิสูงมาก อาจสูงถึง 6,000 องศาเซลเซียส
มีความถ่วงจำเพาะ 17ชั้นต่างๆ ของโลกมีลักษณะและสมบัติแตกต่างกัน ทั้งด้านกายภาพและส่วนประกอบทางเคมี โครงสร้างและส่วนประกอบภายในของโลกจึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา คือ แผ่นดินไหว และภูเขาไฟระเบิด

 

Comment

Comment:

Tweet

YdkHy9 Thanks-a-mundo for the post. Awesome.

#5 By EbCdbaEZIatUHU (46.161.41.184) on 2013-10-26 05:32

もフォースクエア、Booyah、Yelp のような適用する機能 <a href="http://www.maillot-de-foot-pascher.net/" title="maillot de foot">maillot de foot</a>

#4 By http://www.maillot-de-foot-pascher.net/ (116.21.64.35) on 2013-07-23 13:58

して、いくつかの妥協は絶えず発生します。その年 <a href="http://www.maillot-de-foot-pascher.net/" title="maillot de foot">maillot de foot</a>

#3 By http://www.maillot-de-foot-pascher.net/ (202.105.62.65) on 2013-07-19 16:47

Amazing! You know I love your blog!!! maillot de foot http://maillotdefoot.lunette-desoleil.fr/

#2 By maillot de foot (103.7.57.18|202.105.62.240) on 2013-06-14 07:17

I am bookmarking your feeds also It was a extremely wonderful concept! Just wanna say thank you for the data you have apportioned. Just proceed composing this type of publish. I will be your correct reader. Thanks again. <a href="http://lunetteray-banpascher.blogspot.com/" title="ray ban wayfarer">ray ban wayfarer</a>

#1 By ray ban wayfarer (103.7.57.18|14.147.204.223) on 2013-06-13 19:37