บทที่ 4 ธรณีประวัติ

posted on 16 Sep 2011 20:37 by ateecup
ธรณีประวัติ

ธรณีประวัติ เป็นเนื้อหาที่กล่าวถึงประวัติทางธรณี โดยจะเน้นที่ลักษณะ
ทางธรณีสัณฐานของแต่ละท้องถิ่น ว่ามีประวัติทางธรณีอย่างไร โดยใช้วิธีการ
ศึกษาของนักธรณีวิทยาเป็นต้นแบบ คือศึกษาในเรื่องต่อไปนี้1. อายุทางธรณี
การหาอายุทางธรณี หาได้ 2 ลักษณะ

1.1 อายุเทียบสัมพันธ์ (Relative age) โดยศึกษาจากชั้นหิน หรือการลำดับ
ชั้นหินมาเทียบสัมพันธ์กับดัชนีต่างๆ ที่พบใน ชั้นหิน เช่น ซากดึกดำบรรพ์ต่างๆ เป็นต้น

1.2. อายุสัมบูรณ์ (absolute age) เป็นอายุของหินหรือซากดึกดำบรรพ์
ที่สามารถบอกเป็นจำนวนปีที่ค่อนข้างแน่นอน การหาอายุสัมบูรณ์ใช้

วิธีคำนวณจากครึ่งชีวิตของธาตุกัมมันตรังสีที่มีอยู่ในหิน หรือซากดึกดำบรรพ์
ที่ต้องการศึกษา ธาตุกัมมันตรังสีที่นิยมนำมาหาสัมบูรณ์ได้แก่ ธาตุคาร์บอน-14

ธาตุโพแทสเซียม-40 ธาตุเรเดียม-226 และ ธาตุยูเรเนียม-238 เป็นต้นการหาอายุ
สัมบุรณ์ มักใช้กับหินที่มีอายุมากเป็นแสนเป็นล้านปี

 

ซากดึกดำบรรพ์


ซากดึกดำบรรพ์ คือซากและร่องรอยของสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ที่เคยอาศัยอยู่
ในบริเวณนั้น เมื่อตายลงซากก็ถูกทับถมและฝังตัวอยู่ในชั้นหินตะกอน นักธรณีวิทยา
ใช้ซากดึกดำบรรพ์ เป็นหลักฐานบอกกล่าวถึงประวัติความเป็นมาของพื้นที่ต่างๆ
ซึ่งสามารถบอกถึงสภาพแวดล้อม ในอดีตว่าเป็นบนบกหรือในทะเล เป็นต้น
นอกจากนั้นซากดึกดำบรรพ์ ยังสามารถบอกช่วงอายุของหินชนิดอื่นที่เกิดอยู่
ร่วมกับหินตะกอนเหล่านั้นได้ด้วย


ซากดึกดำบรรพ์ดัชนี
ซากดึกดำบรรพ์ดัชนี (index fossil) เป็นซากดึกดำบรรพ์ที่บอกอายุได้แน่นอน
เนื่องจากเป็นซากดึกดำบรรพ์ที่มีวิวัฒนาการทางโครงสร้างและรูปร่างอย่างรวดเร็ว
มีความแตกต่างในแต่ละช่วงอายุอย่างเห็นเด่นชัดและปรากฎให้เห็นเพียงช่วงอายุหนึ่งแล้วก็สูญพันธุ์ไป ได้แก่ ไทรโลไบต์ แกรพโตไลต์ ฟิวซูลินิด
ซากดึกดำบรรพ์ของฟิวซูลินิด ในหินปูนบริเวณบ้านหนองหิน อำเภอหนองไผ่
จังหวัดเพชรบูรณ์ อายุประมาณ 290 ล้านปี ภาพในกรอบเล็กขยายให้เห็นห้องหลายๆ
ห้องที่ประกอบกันเป็นฟิวซูลินิด ซึ่งเป็นสัตว์ทะเลที่สูญพันธุ์แล้ว จัดเป็นซากดึกดำบรรพ์ดัชนี


กระบวนการเกิดซากดึกดำบรรพ์ การเกิดซากดึกดำบรรพ์ส่วนมากจะมีปัจจัยสำคัญสองประการคือโครงร่างส่วนที่เป็นของแข็งของสิ่งมีชีวิตกับกระบวนการเก็บรักษาซากเหล่านั้น เมื่อสิ่งมีชีวิตล้มตายลง โครงร่างส่วนที่เป็นของแข็ง เช่น กระดูก ฟัน กะโหลก กิ่งก้าน ใบไม้ และเปลือกหอย เป็นต้น จะเหลืออยู่เป็นซาก ซากเหล่านี้จะถูกเก็บรักษาไว้เป็นซากดึกดำบรรพ์ ด้วยกระบวนการสองอย่าง คือ การตกตะกอนทับถมลงบนซากและการที่สารละลายของแร่ธาตุเข้าแทนที่ซากอย่างรวดเร็ว ทำให้แบคทีเรียไม่สามารถเจริญเติบโตได้ เมื่อแข็งตัวจึงกลายเป็นซากดึกดำบรรพ์ให้ศึกษาได้ ส่วนมากซากของสิ่งมีชีวิตจะถูกเก็บรักษาไว้ได้ดีบริเวณริมฝั่งแม่น้ำ ทะเลสาบและท้องทะเล ทั้งนี้เพราะบริเวณเหล่านั้นมีตะกอนเม็ดเล็กสะสมตัวมาก สภาพแวดล้อมค่อนข้างสงบ ซากไม่ถูกทำลายให้แตกหักมาก
ภาพแสดงกระบวนการเกิดซากดึกดำบรรพ์
ส่วนที่อ่อนนุ่ม เช่น เนื้อปลา จะเปื่อยยุ่ยและสลายไปเหลือส่วนที่เป็นของแข็งได้แก่ กระดูกอยู่ในท้องทะเลเวลาผ่านไปนานเข้ามีการสะสมตะกอนทับถมลงบนซากเดิม และซากกระดูกเดิมของปลา ถูกแทนที่ด้วยสารละลายของแร่ธาตุต่างๆเปลือกโลกมีการยกตัวขึ้น ชั้นหินที่มีซากดึกดำบรรพ์ก็มีการเอียงเทและค่อยๆถูกยกตัวสูงขึ้น น้ำทะเลหายไปกลายเป็นแผ่นดินมีต้นไม้ขึ้นต่อมาชั้นหินที่มีซากดึกดำบรรพ์ถูกกัดเซาะผุพัง ซากนั้นอาจจะถูกกัดเซาะหลุดออกจากชั้นหินเดิมหรือชั้นหิน ตอนบนถูกกัดเซาะหายไปทำให้เห็นหินชั้น ที่มีซากดึกดำบรรพ์ได้
ซากดึกดำบรรพ์ที่ถูกเก็บรักษาอยู่ในชั้นหินเมื่อถูกกัดเซาะผุพังโดยตัวการต่าง ๆ เช่น น้ำ ลม หรือฝน จะปรากฏให้เห็นตามธรรมชาติ นอกจากนั้นเมื่อเกิดแผ่นดินไหว หรือการเคลื่อนไหวของเปลือกโลกลักษณะต่าง ๆ จะทำให้ชั้นหินเอียงเทและบางครั้งชั้นหินตอนบนถูกชะล้างออกไป จนซากดึกดำบรรพ์นั้นปรากฏให้เห็นได้ชัดเจน รูปแบบหรือผลที่ได้จากกระบวนการเก็บรักษาซากดึกดำบรรพ์ตามธรรมชาติ มี 2 ลักษณะ คือ รอยพิมพ์ (mold หรือ mould) และรูปพิมพ์ (cast) กล่าวคือ เมื่อสิ่งมีชีวิตล้มตายลงบนตะกอนแล้วมีตะกอนชุดใหม่ถูกพัดพามาทับถมลงบนซากจะทำให้มีแรงกดอัดลงบนชั้นตะกอนที่ยังไม่แข็งตัว จึงเกิดเป็นรอยพิมพ์ขึ้น ส่วนมากรอยพิมพ์จะเห็นเฉพาะส่วนผิวหรือเปลือกด้านนอกของสิ่งมีชีวิตเท่านั้น และถ้ารอยพิมพ์นั้นถูกเติมเต็มด้วยตะกอน หรือแร่ที่ทับถมลงมา ก็จะเป็นผลให้เกิดเป็นเหมือนรูปจำลอง หรือรูปที่ถอดแบบออกมาจากเบ้าของซากเดิม รูปจำลองที่เกิดขึ้นใหม่นี้ เรียกว่า รูปพิมพ์ ส่วนมากรูปพิมพ์มักจะไม่มีโครงสร้างส่วนที่เป็นของแข็งของซากเดิมให้สังเกตได้
รูปพิมพ์ของหอยซึ่งจะเห็นทั้งรูปพิมพ์ที่เป็นธรรมชาติ มีเปลือกนอกห่อหุ้ม ส่วนที่เหลือจะเห็นว่าเปลือกนอกผุพังไป ซึ่งจะเห็นรูปพิมพ์ด้านใน
รูปพิมพ์และรอยพิมพ์ของหอยงวงช้าง
รอยพิมพ์กับรูปพิมพ์มักจะสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ขึ้นอยู่กับลักษณะการสะสมตะกอน ณ ที่นั้น และการแทรกซึมเข้าไปของสารละลายแร่ธาตุต่าง ๆ ซึ่งส่วนมากจะเป็นสารละลายของแร่แคลไซต์ เหล็ก และซิลิกา เป็นต้น สารละลายเหล่านี้จะแทรกซึมเข้าไปในกระดูก หรือเนื้อเยื่อของซาก ซึ่งต่อมาจะทำให้กระดูกหรือเนื้อเยื่อของซากนั้นถูกแทนที่ด้วยแร่ธาตุอย่างสมบูรณ์แบบ โดยไม่เหลือกระดูกให้เห็นเลย เมื่อตะกอนและซากนั้นแข็งตัวเป็นหินเป็นลักษณะของรูปพิมพ์ และบางครั้งถ้าการแทรกซึมเข้าไปของตะกอนและสารละลายของแร่ธาตุเข้าไปแทนที่ส่วนแข็งไม่หมด ก็จะเหลือส่วนที่เป็นของแข็งของซากเดิมปรากฏให้เห็นได้ ซากชิ้นนั้นก็จะเป็นรูปพิมพ์อีกเช่นกัน แต่ถ้าในขณะที่มีการสะสมตะกอนซากนั้นผุพังไปหมด เหลือแต่โพรงที่เป็นเค้าโครงของซากเดิมประทับอยู่ในชั้นตะกอน ซากเหล่านั้นก็จะมีลักษณะเป็นรอยพิมพ์
ลักษณะของซากหอยดึกดำบรรพ์ในหินทรายแป้งซึ่งมีทั้งรอยพิมพ์ (ส่วนเว้า) และรูปพิมพ์ (ส่วนนูน) ภาพจากบ้านวังดินสอ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
นอกจากนั้นในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม จะมีกระบวนการเกิดซากดึกดำบรรพ์สมบูรณ์เหมือน “มัมมี่” ซึ่งจะเป็นการเก็บรักษาร่างของสัตว์ไว้ได้อย่างสมบูรณ์แบบทั้งร่าง โดยทั้งเนื้อ หนัง กระดูก และเส้นผม ยังคงเหลือให้เห็น โดยผ่านกระบวนการฝังกลบ หรือทับถมตะกอนลงในตัวกลางที่เหมาะสมอย่างรวดเร็วเช่นช้างที่เก็บรักษาอยู่ในธารน้ำแข็ง อายุ 10,000 – 9,000 ปี ซากดึกดำบรรพ์ที่เป็นมัมมี่ จึงมักเป็นซากที่มีอายุน้อย


รูปแบบและชนิดของซากดึกดำบรรพ์


ซากดึกดำบรรพ์ที่เป็นร่องรอย หมายถึง ซากที่เกิดจากกิจกรรมของสิ่งมีชีวิตในอดีตที่อาศัยอยู่ ณ บริเวณนั้น ส่วนมากจะเห็นเป็นร่องรอย ไม่ได้เป็นกระดูก หรือโครงร่าง เช่น ทางเดิน หรือรอยเท้า (tracks) ของสิ่งมีชีวิต หรืออาจเป็นร่องรอยอย่างอื่นจากการดำรงชีวิตของสัตว์ในอดีต เช่น รอยกัดแทะ ช่องหรือรูที่อยู่อาศัย รัง และไข่ของสัตว์ รูหากิน (feeding burrow) เป็นต้น นอกจากนั้นมูลของสัตว์ (coprolites) รวมทั้งหินที่สัตว์กินเข้าไปเพื่อช่วยย่อยอาหาร (gastroliths) ก็จัดเป็นซากดึกดำบรรพ์ที่เป็นร่องรอยเช่นกัน ในประเทศไทย พบร่องรอยของซากดึกดำบรรพ์ดังกล่าวในหินชั้นหลายชนิด ร่องรอยเหล่านี้ต้องใช้การแปลความหมายว่าเป็นของสัตว์ชนิดใด บางชนิดจึงไม่สามารถที่จะใช้กำหนดอายุ แต่สามารถที่จะบอกสภาพแวดล้อมในอดีตได้ดี เช่น รูหนอนทะเล และรูหากินของหอยบางชนิด เป็นต้นรอยเท้าไดโนเสาร์กินเนื้อบนหินทรายแสดงถึงการเดินหากินในพื้นทรายริมน้ำในอดีตเมื่อประมาณ 135 ล้านปีที่ผ่านมา ภาพจากบริเวณภูแฝก กิ่งอำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์
 

Comment

Comment:

Tweet

????? 4 ??????????? | ??? ??????????????????
http://www.boogertman.com/vintage-mulberry-bag-uk.asp

#486 By http://www.boogertman.com/vintage-mulberry-bag-uk.asp (27.159.226.200|27.159.226.200) on 2014-06-06 09:19

confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile

#485 By (116.58.236.193|116.58.236.193) on 2014-02-16 14:05

confused smile

#484 By (49.230.67.50|10.99.194.9, 49.230.67.50) on 2014-02-14 11:00

confused smile

#483 By (49.230.67.50|10.99.194.9, 49.230.67.50) on 2014-02-14 11:00

????? 4 ??????????? | ??? ??????????????????
Camisetas Louis Vuitton http://www.taxbingo.com/categoria-es/Camisetas-Louis-Vuitton.html

#482 By Camisetas Louis Vuitton (117.26.77.216) on 2013-11-14 17:56

????? 4 ??????????? | ??? ??????????????????
nike blazer http://www.prbf.org/2013blazers/nike-blazer.html

#481 By nike blazer (222.77.212.65) on 2013-11-14 16:26

Camisas Paul&Shark
Camisetas Christian Audigier Mujer http://www.vidyatikari.in/compras-es/Camisetas-Christian-Audigier-Mujer.html

#480 By Camisetas Christian Audigier Mujer (117.26.77.216) on 2013-11-13 02:36

????? 4 ??????????? | ??? ??????????????????
moncler daunenmantel http://oktaviandri.com/giubbotti-moncler-Norway/moncler-pas-cher-c-86.html

#479 By moncler daunenmantel (121.205.213.163) on 2013-11-13 02:33

????? 4 ??????????? | ??? ??????????????????
Chaquetas Gucci Hombre http://www.mpsbb.info/es-almacenar/Chaquetas-Gucci-Hombre.html

#478 By Chaquetas Gucci Hombre (110.85.106.103) on 2013-11-12 07:53

????? 4 ??????????? | ??? ??????????????????
Sueter Paul&Shark Hombre http://www.projecthorses.co.uk/es-compras/Sueter-Paul&Shark-Hombre.html

#477 By Sueter Paul&Shark Hombre (27.159.231.14) on 2013-11-11 09:56

????? 4 ??????????? | ??? ??????????????????
Camisetas Adidas http://www.sanskritisociety.in/almacenar-es/Camisetas-Adidas.html

#476 By Camisetas Adidas (110.85.106.103) on 2013-11-11 05:47

บทที่ 4 ธรณีประวัติ | โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ

#475 By ugg careers (216.244.75.212, 222.88.240.3) on 2013-11-07 04:44

????? 4 ??????????? | ??? ??????????????????
longchamp macys http://www.astoriashishkebobhouse.com/longchamp-sale/longchamp-macys.html

#474 By longchamp macys (27.159.238.74) on 2013-11-05 16:29

บทที่ 4 ธรณีประวัติ | โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ <a href="http://mcresorts.in/it-spaccio-moncler/moncler-france-doudoune.html" title="moncler france doudoune">moncler france doudoune</a>

#473 By moncler france doudoune (190.207.152.179) on 2013-11-05 10:20

I am really thankful to the owner of this site who has shared this wonderful post at at this place.

#472 By zalando (202.105.61.227) on 2013-11-04 06:45

????? 4 ??????????? | ??? ??????????????????
MONCLER neonato http://dieselsindo.com/Moncler-doudoune-Denmark/moncler-piumini-p-240.html

#471 By MONCLER neonato (121.205.247.62) on 2013-11-04 06:04

????? 4 ??????????? | ??? ??????????????????
longchamp bags outlet http://tinyurl.com/lmbags

#470 By longchamp bags outlet (110.85.69.112) on 2013-11-04 05:05

I couldnt resist commenting, Many thanks a whole lot for sharing!

#469 By bottes mamzelle 2013 (202.105.61.227) on 2013-11-03 11:42

????? 4 ??????????? | ??? ??????????????????
nike blazer men http://ethanssin.com/nike-blazer/nike-blazer-men.html

#468 By nike blazer men (120.43.4.30) on 2013-11-03 05:57

I am so grateful for your post.Thanks Again.

#467 By bottes fourrure homme (219.136.102.208) on 2013-11-02 01:48

Appreciate you sharing, great blog.Thanks Again. Cool.

#466 By bottes hommes discount (219.136.102.208) on 2013-11-02 01:02

I think that you could do with some pics to drive the message home a little bit, but other than that, this is great blog. A great read. I will certainly be back.

#465 By bottes mollets larges pas cher (219.136.102.208) on 2013-10-31 04:29

Great, thanks for sharing this blog article.Really looking forward to read more. Fantastic.

#464 By bottes equitation cuir (202.105.62.162) on 2013-10-30 08:20

iltXaP Very good post. Really Great.

#463 By jokAlSKQznhnC (46.161.41.184) on 2013-10-26 19:15

k8Z8Sx I am so grateful for your blog.Much thanks again. Much obliged.

#462 By EwqJWXQoSCB (46.161.41.184) on 2013-10-26 09:42

lnZnGv Major thankies for the blog post.Really thank you! Want more.

#461 By lQWhzAmloUMFmyvc (46.161.41.184) on 2013-10-26 05:56

KyxrCm Im grateful for the blog post.Really thank you! Really Cool.

#460 By BbpGSSQUqpMQQX (46.161.41.184) on 2013-10-26 03:02

nAW9QV Im thankful for the blog article.Really thank you!

#459 By McVywxYBSD (46.161.41.184) on 2013-10-25 20:18

i8ZLmu Enjoyed every bit of your blog post.Really looking forward to read more. Really Cool.

#458 By SYkdeGdurRKqJlRSMtv (46.161.41.184) on 2013-10-25 02:40

hUri7H I loved your article post. Keep writing.

#457 By owGZzocBRothk (46.161.41.184) on 2013-10-25 01:29

I do agree with all the ideas you have presented in your post. Thanks for the post.

#456 By prix ugg maroc (219.136.102.20) on 2013-10-22 04:29

Thanks for another wonderful post. Where else could anybody get that type of information in such an ideal way of writing? I have a presentation next week, and Im on the look for such information.

#455 By bottes ugg prix (219.136.102.20) on 2013-10-21 17:26

I like this post, enjoyed this one appreciate it for putting up.

#454 By ugg australia soldes (219.136.102.20) on 2013-10-21 16:25

I cannot thank you enough for the blog article.Really looking forward to read more. Really Cool.

#453 By ugg noir prix (14.121.28.138) on 2013-10-20 18:02

I couldnt resist commenting, Many thanks a whole lot for sharing!

#452 By magasin ugg paris rue vieille du temple (14.121.28.138) on 2013-10-20 16:00

บทที่ 4 ธรณีประวัติ | โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ uggのサンダル http://www.rent-a-locker.com/ugg-japan/uggのサンダル.html

#451 By uggのサンダル (216.244.75.212, 178.93.67.77) on 2013-10-17 01:45

Metallics are outstanding for girls seeking to ship a celebrity vibe in their gown. If the gold, silver or bronze tone is just not in the dress, chances are they may be on the footwear. Metallics include a little of glam to any gown, what ever the color.
<a href="http://www.dlbbk.com/canada-goose-outlet--montebello-purpel" title="canada goose outlet montebello purpel">canada goose outlet montebello purpel</a>

#450 By canada goose outlet montebello purpel (117.26.227.49) on 2013-10-11 03:24

Retain your house clear; use a vacuum or perhaps a sweeper to have rid with the dust. Find the many possible gaps and cracks outdoors your house that spiders can use to have in. Seal them as rapidly as possible working with increasing foam.
<a href="http://www.familyridersmc.com/goose-outlet/constable-parka-canada-goose-on-sale" title="constable parka canada goose on sale">constable parka canada goose on sale</a>

#449 By constable parka canada goose on sale (175.44.34.110) on 2013-10-11 03:18

member.php?action=profile&uid=

#448 By maillot equipe de france foot (14.150.73.132) on 2013-09-30 17:28

????? 4 ??????????? | ??? ??????????????????

#447 By blazer nike prezzo footlocker (120.33.244.21) on 2013-09-29 21:14

posting.php?mode=reply

#446 By louis vuitton speedy 35 damier prix (14.150.73.230) on 2013-09-27 03:05

index.php?threads/

#445 By eigenes trikot erstellen rennrad (14.150.73.230) on 2013-09-27 02:17

????? 4 ??????????? | ??? ??????????????????

#444 By ugg women's belcloud boot (27.153.187.202) on 2013-09-25 07:27

viewtopic.htm?p=*

#443 By coco chanel bags (202.105.62.88) on 2013-09-24 12:16

????? 4 ??????????? | ??? ??????????????????

#442 By ugg purses (222.77.207.110) on 2013-09-20 09:19

This is actually wonderful to know. I hope it will be successful in the potential. Great job on this and maintain up the very good perform.

#441 By beat by dre pro (14.147.207.141) on 2013-09-20 04:10

????? 4 ??????????? | ??? ??????????????????

#440 By ugg australia with jimmy choo (120.43.21.86) on 2013-09-19 06:57

????? 4 ??????????? | ??? ??????????????????

#439 By ugg classic cardy size 11 (120.43.21.86) on 2013-09-18 14:58

????? 4 ??????????? | ??? ??????????????????

#438 By new ugg boots (121.205.246.142) on 2013-09-18 09:58

I am delighted that I found this web site, precisely the right information that I was searching for!

#437 By personalizar camisetas de futbol online (202.105.62.186) on 2013-09-08 18:06